dijous, febrer 11, 2016

Ordenances Fiscals 2012


 Ordenances Fiscals, preus públics i tarifes de l'exercici 2012

 • 0 - Document Índex de les Ordenances Fiscals, Preus Públics i Tarifes Exercici 2012 a Sant Feliu de Guíxols. [Descàrrega PDF]
 • 1 - Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic.
  • Inclou: Principis Generals | Normes Generals de Procediment | Elements de Tributs, Normes de caràcter general | Normes de Gestió | Procediments de Revisió | Suspensió del Procediment | devolució d'Ingressos Indeguts | Crèdits No Tributaris | Recaptació | Inspecció. [Descàrrega PDF]
  • Annex: Categories fiscals de les vies públiques [Descàrrega PDF]
 • 2 - Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost de Béns Immobles IBI 2012 [Descàrrega PDF]
 • 3 - Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques IAE 2012 [Descàrrega PDF]
 • 4 - Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica IVTM 2012 [Descàrrega PDF]
 • 5 - Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 2012 [Descàrrega PDF]
 • 6 - Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres ICIO 2012 [Descàrrega PDF]
 • 7 - Ordenança Fiscal Reguladora de les Contribucions Especials 2012 CE [Descàrrega PDF]
 • 8 - Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per a l'Utilització Privativa o especial del domini públic local 2012
  • Inclou:   Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues | Entrades a través de les voreres, Reserves d’Espais a la via pública, Entrades i Reserves amb Delimitació Extraordinària i Col·locació d’Elements Dissuasoris a la Via Pública |  Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlogues amb finalitat lucrativa | Instal·lació de Quioscos a la Via Pública | Instal·lacions de Parades, Barraques, Casetes de Venda, Aparells per a la Venda Automàtica, Espectacles, Atraccions, situats en terrenys d’ús públic local així com indústries ambulants i de rodatge cinematogràfic |  Mercats Municipals | Taxa per la utilització d’Instal·lacions Municipals | Taxa de Fires [Descàrrega PDF]
 • 9 - Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per a Prestacíó de Serveis i Realització municipals 2012 
  • Inclou: Taxa per la Realització D’activitats Jurídic – Administratives de competència local | Taxa del Cementiri Municipal | Taxa per la Prestació de Serveis Administratius d’Ordre Urbanístic | Taxa per la Realització de la Tramitació o la Comprovació Administrativa i la Realització d’Informes Tècnics en les Activitats Sotmeses a Prèvia Llicència, Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i pels Controls Posteriors. | Taxa per la prestació del Servei de Clavegueram | Taxa per la Prestació de Serveis o Realització d’Activitats Diverses | Taxes per la Prestació de Serveis de les Escoles Bressol Municipals la Oreneta i Mas Balmanya. Cursos Escolars 2011/2012 i 2012/2013 | Taxa per la realització del Servei d’Atenció a Domicili | Taxa per la devolució de Vehicles retirats de la Via Pública | Taxa dels Serveis de l’Organisme Autònom Escola de Música. | Taxes dels Serveis de sanitat preventiva de retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins del nucli urbà. | Taxes per Prestació de Serveis de Boia de la Reserva Marina [Descàrrega PDF]
 • 10 - Ordenança Reguladora de les Taxes pel Servei de Recollida, Transport, i Tractament d'Escombraries i Preu Públic pel servei de Recollida i Gestió dels residus Comecials 2012 [Descàrrega PDF]
 • 11 - Ordenança Reguladora de la Taxa per Aprofitament Especial del Domini Públic Local, a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de Subministraments d'Interès General 2012 [Descàrrega PDF]
 • 12 - Reglamentació dels Preus Públics Municipals 2012 [Descàrrega PDF]
 • 13 - Ordenança Reguladora de les Tarifes per a l'estacionament limitat de vehicles en la via pública i altres zones (zona blava i aparcament de la plaça del Mercat) 2012 [Descàrrega PDF]
 • 14 - Règim de tarifes de la Piscina Municipal La Corxera 2012 [Descàrrega PDF]

 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter | Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51