Ple extraordinari, dijous 15 de juny al matí

Assenyalament:

1a. Convocatòria 15/06/2017 a les 08:30 hores
2a. Convocatòria 20/06/2017 a les 08:30 hores
Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió
extraordinària de Ple que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a
l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:
NÚM.: ASSUMPTE:
1.- CREDIT EXTRAORDINARI EXP. 3 CE001/2017 (SERVEI ASSISTENCIA A
L'ADOLESCENCIA) (X2017016065)
2.- CREDIT EXTRAORDINARI EXP. 3 CE002/2017 (ADQUISICIO VEHICLE AREES
VETLLADORES) (X2017018661)
3.- TRANSFERENCIA DE CRÈDIT EXP 3 TC 005/2017 (DIVERSES ACTUACIONS EN
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS) (X2017018662)
4.- SUPLEMENT DE CREDIT EXP. 3 SC001/2017 (AUGMENT 1% DESPESES DE
PERSONAL EMISSORA MUNICIPAL) (X2017016467)
5.- SUPLEMENT DE CREDIT EXP. 3 SC001/2017 (AUGMENT 1% DESPESES DE
PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA) (X2017016532)
6.- SUPLEMENT DE CRÈDIT EXP. 3 SC004/2017 (AGERMANAMENTS, CASALS
ESTIU, 1% PERSONAL, IL·LUMINACIO ESDEVENIMENTS, ETC) (X2017016062)

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits