Ple de Sant Feliu de Guíxols

Assenyalament:

1a Convocatòria 31/08/2017 a les 21:00 hores
2a Convocatòria 05/09/2017 a les 21:00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió ordinària de Ple que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA N. 9/2017 DE 25 DE JULIOL I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 10/2017 DE 16 D'AGOST
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016 (X2017015269)
3.- APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP 3 TC006/2017 LLOGUERS DE TERRENYS D'US PUBLIC (X2017022969)
4.- MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L'HOTEL EDEN ROC PER A L'ÚS PÚBLIC (X2017024903)
5.- MOCIÓ PER A LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE GANDULES I PARA-SOLS DEL SECTOR EST DE LA PLATJA DE SANT POL (X2017024906)
6.- ACORD PER LA COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE TERRITORI EN RELACIÓ A LA FINCA SITUADA AL C. PORT SALVI, 122 (X2017024952)
7.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
9.- ESTAT D’EXECUCIO TRIMESTRAL 2N TR 2017 AJUNTAMENT (X2017022011)
10.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP 1 TC153/2017 OBRES D'INFRAESTRUCTURES I CARRERS (INDEM I RETR 2 OF 1ª I 2 OF 2ª DE SUBVENCIO DE TREBALL ALS BARRIS) (X2017023572)
11.- PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2ON.TRIMESTRE 2017 (X2017023905)
12.- PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N.TRIMESTRE 2017. AJUNTAMENT (X2017023930)
13.- PERIODE MITJA DE PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N.TRIMESTRE 2017. EMISSORA MUNICIPAL. (X2017023979)
14.- PERIODE MITJA DE PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N.TRIMESTRE 2017. ESCOLA MÚSICA. (X2017023965)
15.- PRECS I PREGUNTES


L’alcalde,
Carles Motas i López

Sant Feliu de Guíxols, 28 d´agost de 2017

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits