BO Social d'electricitat

El Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, amplia i millora la cobertura del bo social. Regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica; contempla descomptes que han de fer les empreses comercialitzadores de referencia de subministrament elèctric als consumidors en situació de vulnerabilitat econòmica, en funció del seu nivell d’ingressos i del compliment de determinats requisits. Aquests descomptes oscil·len entre el 25% i el 40% de l’import de la potencia i el consum.

Ho poden demanar les persones que tinguin contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) al seu habitatge habitual. En cas de no tenir-ho, cal demanar modificar aquest contracte Sol·licitud canvi titular contracte subministrament llum

Es necessari, també, complir amb els requisits personals, familiars i de renda establerts:

 • Persones o unitats familiars que la seva renda anual conjunta sigui igual o inferior a:
  • 1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) en 14 pagues, en cas que no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor (11.279€)
  • 2 vegades l’IPREM en 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar (15.039€)
  • 2,5 vegades l’IPREM en 14 pagues en cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar (18.799€)

http://www.iprem.com.es/

 • Famílies nombroses o famílies monoparentals
 • Pensionistes (que tots els membres que tenen ingressos en la unitat familiar siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social - jubilació o incapacitat permanent-, percebent la quantia mínima vigent en cada moment, per a aquestes classes de pensió, i no percebre altres ingressos)

O bé, que s’acreditin aquestes tres situacions especials:

 • Persones amb discapacitat
 • Persones en situació de Violència Masclista
 • Víctima de terrorisme

En aquests casos, l’Àrea Bàsica de Serveis Socials emetrà l’informe social que acredita aquesta situació. (link seu electrònica)

En aquests casos, el requisit de renda màxima a complir per la unitat familiar s'incrementa en 0,5 IPREM (3760 €)

Es pot demanar personalment a les oficines de les empreses comercialitzadores, per correu postal o per correu electrònic.

http://www.bonosocial.gob.es/#como

Caldrà aportar:

 1. Sol·licitud (de la companyia a la que sol·licitem el Bo Elèctric)
 2. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE
 3. Llibre de família o certificat de la fulla individual del Registre Civil
 4. Certificat d’empadronament
 5. Títol de família nombrosa (en cas que es vulgui acreditar aquesta condició)
 6. Títol de família monoparental (en cas que es vulgui acreditar)
 7. Informe dels Serveis Socials que acrediti alguna de les circumstàncies especials: discapacitat, situació de violència masclista, víctima de terrorisme).

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits